Algemene voorwaarden Salesent

Toepasselijkheid
1.1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Salesent goederen en/of diensten van welke aard ook aan cliënt levert, ook indien deze goederen en/of diensten niet in deze voorwaarden zijn omschreven. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de inhoud van aanbiedingen en/of overeenkomsten prevaleert de inhoud van de aanbiedingen en/of overeenkomsten. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van cliënt wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.


1.2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.


1.3. Een aanbieding door Salesent gedaan heeft een geldigheidsduur van 28 dagen tenzij anders is vermeld.


1.4. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht. Salesent en cliënt zullen in overleg treden om de nietige of vernietigde algemene voorwaarden te vervangen waarbij zoveel mogelijk aansluiting gezocht zal worden bij het doel en de strekking van de nietige of vernietigde voorwaarde.

2. Prijzen en Betaling
2.1.
Alle prijzen die genoemd worden zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd.


2.2. Als er sprake is van periodieke betalingen door de cliënt, heeft Salesent het recht om de prijzen en tarieven aan te passen. Dit zal schriftelijk worden aangekondigd en zal ingaan na een termijn van drie maanden.


2.3. Salesent heeft het recht om de overeengekomen prijs en tarieven eenzijdig aan te passen en dit zal schriftelijk worden aangekondigd aan de cliënt.


2.4. Als de cliënt het niet eens is met de prijs- of tariefsaanpassingen, kan hij of zij binnen zeven werkdagen na de kennisgeving schriftelijk de overeenkomst opzeggen tegen de datum waarop de prijsaanpassingen ingaan. Als de cliënt niet akkoord gaat met de aanpassingen zoals genoemd in lid 2.3, kan hij of zij de overeenkomst annuleren.


2.5. Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Als de betaling niet op tijd is voldaan, zal dit aan de cliënt worden gemeld en krijgt hij of zij een extra termijn van 14 werkdagen om alsnog te betalen. Als ook deze termijn verstrijkt zonder betaling, dan is de cliënt zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Salesent behoudt zich het recht voor om leveringen op te schorten als de cliënt in verzuim is.


2.6. Als de cliënt niet op tijd betaalt, is hij of zij wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is. Als de cliënt nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, waarbij de cliënt verplicht is om de volledige kosten van buitengerechtelijke en gerechtelijke procedures te vergoeden.


2.7. Als de cliënt van mening is dat bepaalde kosten onjuist zijn, kan hij of zij binnen zeven werkdagen na factuurdatum bezwaar maken bij Salesent. Salesent zal dan onderzoeken of het factuurbedrag juist is en de resultaten van het onderzoek aan de cliënt mededelen.

3. Vertrouwelijkheid
Beide partijen verplichten zich om alle vertrouwelijke informatie die zij voor of na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij hebben ontvangen, geheim te houden.

4. Intellectuele eigendomsrechten
4.1.
Alle intellectuele eigendomsrechten op de ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur, goederen of materialen berusten exclusief bij Salesent of haar licentiegevers. De klant krijgt alleen die rechten en bevoegdheden die in deze voorwaarden uitdrukkelijk zijn toegekend en zal de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën maken.


4.2. Salesent heeft het recht om technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Als Salesent de programmatuur heeft beveiligd met technische bescherming, is het de klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te omzeilen.


4.3. Salesent is niet verplicht om de klant te vrijwaren voor schending van intellectuele eigendomsrechten van derden.


4.4. Salesent heeft het recht om haar naam en link naar haar website op te nemen in de projecten die zij oplevert. De klant kan dit recht afkopen tegen 10% van de projectprijs.

5. Voorbehoud van eigendom en van rechten
5.1.
Alle door Salesent aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Salesent totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is aan Salesent inclusief alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten volledig door de klant aan Salesent zijn voldaan.


5.2. Als Salesent rechten aan de klant verleent of overdraagt, gebeurt dit onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de klant de overeengekomen vergoeding tijdig en volledig betaalt.

6. Overdracht van rechten, verplichtingen en Onderhoudswerkzaamheden
6.1
Cliënt is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst aan derden over te dragen tenzij Salesent daarvoor schriftelijk toestemming verleent.


6.2.
Salesent heeft het recht om diensten tijdelijk op te schorten en producten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden dit noodzakelijk maken. Het opschorten van diensten en/of het tijdelijk buitengebruik stellen van producten kan op geen enkele wijze leiden tot aansprakelijkheid van Salesent voor door de cliënt mogelijk geleden schade van welke aard dan ook.

7. Aansprakelijkheid en Overmacht
7.1.
Salesent is bij de uitvoering van haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden waar Salesent weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Salesent is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade waaronder indirecte schade, daar onder begrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen schade door bedrijfsstagnatie, die mocht ontstaan ten gevolge van de niet nakoming van enige verplichtingen door Salesent tenzij aan Salesent opzet of grove schuld kan worden verweten. In dat laatste geval is de aansprakelijkheid van Salesent in ieder geval beperkt tot vervanging van het geleverde product dan wel tot restitutie van hetgeen zij ter zake gefactureerd heeft, zulks ter keuze van Salesent.


7.2.
Gezien het op internet grote aantal knelpunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. Salesent is niet aansprakelijk voor beveiliging of kwade opzet of misbruik door derden van gegevens die worden verzonden of ontvangen.


7.3. Als Salesent bedrijf zijn wij niet verplicht om onze verplichtingen na te komen als we worden verhinderd door een situatie van overmacht. Dit omvat bijvoorbeeld een niet-toerekenbare tekortkoming van onze toeleveranciers. Als de overmacht situatie langer dan veertien dagen duurt, behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Eventueel reeds geleverd werk wordt dan naar verhouding afgerekend. Onder overmacht vallen onder andere onderbrekingen in de stroomlevering buiten onze schuld, storingen in de computerapparatuur en softwareprogramma’s, onderbrekingen in de internetverbinding, oorlog of oorlogsgevaar, mobilisatie, werkstakingen, verlies of beschadiging tijdens transport, brand, diefstal, defecten, vorst, verkeersstoringen en in- en uitvoerverboden.

8. Aanvraag en leveringstermijnen
Aanvragen worden door Salesent bedrijf binnen vijf werkdagen in behandeling genomen. Salesent bedrijf zal de cliënt op de hoogte brengen van de voortgang middels e-mail, fax of telefoon. Het is het streven van Salesent bedrijf om de overeengekomen leveringstermijn met de cliënt niet te overschrijden. Als er dreigt dat de afgesproken levertijd overschreden zal worden, zal de cliënt hier zo snel mogelijk van op de hoogte worden gebracht.

9. Wijziging van de voorwaarden
9.1.
Salesent bedrijf behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen of aanvullingen op deze voorwaarden gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten, met inachtneming van een termijn van dertig dagen na bekendmaking van de wijziging of aanvulling.


9.2. Indien de cliënt de wijziging en/of aanvulling in de voorwaarden niet wil accepteren, kan de cliënt de overeenkomst ontbinden tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarde van kracht wordt tegen de datum waarop de wijziging of aanvulling van kracht wordt.

10. Ontbinding en beëindiging
10.1. Indien de cliënt niet tijdig de verschuldigde betalingen voldoet, is hij verplicht om een vertragingsrente van 1,5% per maand te betalen vanaf de vervaldag, zonder dat hierbij een ingebrekestelling nodig is.


10.2. Salesent bedrijf behoudt zich het recht voor om de gesloten overeenkomsten zonder ingebrekestelling direct te beëindigen, indien de cliënt één of meerdere bepalingen van de overeenkomst niet nakomt, surseance van betaling of toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen aanvraagt, failliet wordt verklaard, een derde beslag legt op de goederen van de cliënt, of indien Salesent bedrijf redenen heeft om aan te nemen dat de verplichtingen uit de overeenkomst niet zullen worden nagekomen.


10.3. Salesent bedrijf heeft tevens het recht om de overeenkomst onmiddellijk en zonder tussenkomst van de rechter te beëindigen indien de cliënt oneigenlijk gebruik maakt van het internet (spammen), informatie verspreidt die in strijd is met (internationale) wet- en regelgeving, informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van geslacht, ras, uiterlijk, religie, cultuur of afkomst, of oproept tot geweld.

11. Toepasselijk recht en geschillen
De overeenkomst tussen Salesent bedrijf en cliënt wordt beheerst door Nederlands recht.Geschillen die tussen Salesent bedrijf en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een door Salesent bedrijf met cliënt gesloten overeenkomst of naar aanleiding van nadere overeenkomst die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

12. Beveiliging en privacy
Cliënt en Salesent bedrijf staan er ten opzichte van elkaar voor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daar onder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gesteld, in acht zijn genomen. Cliënt en Salesent bedrijf zullen voor een adequate beveiliging van persoonsgegevens zorgen.
Cliënt en Salesent bedrijf vrijwaren elkaar voor alle aanspraken van derden die mochten worden ingesteld wegens schending van de AVG en/of wettelijke bewaartermijnen.

13. Dienstverlening
13.1 Salesent bedrijf zal zich naar beste kunnen inspannen om de dienstverlening met zorg uit te voeren. Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden is Salesent bedrijf gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen tot dat cliënt de resultaten van een voorgaande fase heeft goedgekeurd.


13.2 Als Salesent bedrijf op verzoek of met voorafgaande instemming van cliënt werkzaamheden of anderen prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van overeengekomen dienstverlening vallen, zullen de werkzaamheden of prestaties door cliënt aan Salesent bedrijf worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven dan Salesent bedrijf. Salesent bedrijf is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.


13.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen besluiten om m.b.t. de extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst sluiten zal Salesent bedrijf cliënt tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

14. Oplevering en acceptatie van de website

14.1 Alvorens de productie van de website kan beginnen, dient de klant akkoord te gaan met het ontwerp van de website. Na goedkeuring van het ontwerp kunnen er geen wijzigingen meer worden doorgevoerd zonder expliciete toestemming van Salesent en tegen betaling van de hieraan verbonden meerkosten en/of benodigde tijd van Salesent.


14.2 Salesent zal de website ontwikkelen volgens de overeengekomen specificaties en deze gebruiksklaar aan de klant opleveren.


14.3 Na voltooiing van de website zal Salesent een vooroplevering doen. De klant heeft vervolgens 10 werkdagen de tijd om eventuele wijzigingen of correcties door te geven aan Salesent. Deze wijzigingen of correcties dienen schriftelijk en gedetailleerd te worden gemeld aan Salesent. Mondelinge wijzigingen of correcties dienen schriftelijk bevestigd te worden door de klant. Indien er binnen de gestelde termijn geen wijzigingen of correcties zijn doorgegeven, wordt de website na afloop van de termijn automatisch als volledig opgeleverd beschouwd.


14.4 Door de klant conform het vorige lid van dit artikel doorgegeven wijzigingen en correcties zullen door Salesent zo spoedig mogelijk na ontvangst van de melding van de klant worden doorgevoerd. Hierna volgt opnieuw een vooroplevering onder dezelfde condities als omschreven in het vorige lid van dit artikel.


14.5 Eventuele door de klant aangegeven wijzigingen en correcties na de in lid 14.4 bedoelde hernieuwde vooroplevering of een eventuele volgende vooroplevering kunnen slechts betrekking hebben op die aspecten waarvoor de klant bij de eerste vooroplevering wijzigingen of correcties heeft doorgegeven. Alle aspecten ten aanzien waarvan de klant bij de eerste vooroplevering geen opmerkingen had, worden geacht uitdrukkelijk te zijn goedgekeurd door de klant. Indien de klant hierin alsnog wijzigingen en/of correcties wenst door te voeren, kan dit slechts geschieden met instemming van Salesent. Salesent is alsdan bovendien gerechtigd hiervoor meerkosten in rekening te brengen.


14.6 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel wordt de website eveneens geacht automatisch en volledig te zijn opgeleverd indien de website openbaar gemaakt of op domein gesteld is.


14.7 Na volledige oplevering zijn geen wijzigingen meer mogelijk dan met uitdrukkelijke instemming van Salesent en tegen vergoeding van de hieraan verbonden meerkosten en/of de hiervoor benodigde tijd van Salesent.


14.8 Werkzaamheden na oplevering welke niet onder de overeengekomen services en/of het overeengekomen onderhoud vallen worden eveneens gezien als meerwerk. Salesent zal de hiervoor benodigde uren op basis van nacalculatie bij de cliënt in rekening brengen.

15 Garantie t.a.v. de website
15.1
Salesent zal gedurende een periode van 1 (één) maand na implementatie eventuele gebreken in de website herstellen, voor zover deze gebreken gelegen zijn in het, door toedoen van Salesent, niet voldoen aan de schriftelijk overeengekomen specificaties.


15.2 De cliënt dient Salesent schriftelijk van dergelijke gebreken op de hoogte te stellen.


15.3 Salesent behoeft geen gebreken te herstellen indien deze zijn veroorzaakt door de cliënt zelf, door derden of door gewijzigde omstandigheden, waarvan Salesent ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet wist of behoorde te weten.